Skip links

Living lab för autonoma transporter

Aktuellt

Genomförande

Living Lab kommer att fungera som en plattform för att identifiera behov och föreslå systemdemonstratorer för att möta dessa behov. Projektet kommer också att söka tillstånd för tester och bygga upp konstellationer av aktörer för att leverera de tjänster som ska demonstreras. Det levande labbet kommer att vara en plattform för integrering av lärdomar från olika kartläggningar och de systemdemonstratorprojekt som kommer att finansieras i separata projekt.

Arbetet i projektet är organiserat i tematiska arbetspaket enligt följande:

1. Behovsanalys och Tjänstedesign:

Genom djupdialoger med lokalbefolkningen strävar vi efter att förstå och kartlägga nuvarande och kommande transportbehov. Resultatet blir grundläggande för utvecklingen av autonoma transportsystem som passar bygdens särskilda förhållanden, och ger oss samtidigt generaliserbar kunskap som kan appliceras i andra sammanhang.

A) Behovsinventering
Identifiera behov relaterade till transporter och transportangränsande verksamheter hos befolkningen för olika grupperingar.

Genom en kombination av intervjuer, öppna möten, enkäter och statistik identifierar vi transportbehov, transportangränsande behov samt transportskillnader inom kommunen. Transportskillnader i statistik kan tyda på ett dolt behov som inte tillgodoses, givet nuvarande utbud.

Behovsanalyserna används som underlag, för att skapa användarscenarier och önskade målbilder, och med stöd av metoder för tjänstedesign utformas funktionella tjänster som möter behoven på nya sätt. Dessa kommer sannolikt att inkludera autonoma transporter, eftersom:

i) framtiden för transportsystemet är autonom och

ii) tidigare kunskaper och förstudier pekar på återkommande utmaningar som autonom körning är väl rustad att hantera.

B) Metod för tjänstedesign
Insikterna från att genomföra en behovsanalys med tillämpning av metodik för tjänstedesign i en landsbygdsmiljö kommer att dokumenteras och generaliseras för att återkopplas till det större transportforskningssamhället.

2. Ekosystem och Affärsmodeller

Vi analyserar och tar fram affärsmodeller som kan stödja ett långsiktigt och hållbart ekosystem för autonoma transporter och identifierar de aktörer som ska vara med i kommande ansökningar om systemdemonstratorer och hur dessa ska få betalt i ett framtida transportsystem.

A) Ekosystem
Resultat från behovsanalyser och tjänstedesign/samskapande, från arbetspaket 1, används för att kartlägga vilka aktörer och/eller intressenter som är viktiga komponenter för att skapa ett nytt ekosystem för varje önskad tjänst. Arbetet är sedan iterativt och samverkande för att komma fram till affärsmodeller och samverkansmodeller som kan tillfredsställa alla nödvändiga aktörer.

Vissa aktörer kommer att behövas i flera tjänsteleveranssystem och andra kommer att vara relevanta för enskilda tjänsteidéer.

De mest lovande idéerna från föregående fas omvandlas till konkreta förslag och iterativa ansträngningar görs för att designa nya samarbets och affärsmodeller för varje tjänst som Living-labbet producerar. Varje serviceidé utformas som en möjlig systemdemonstratorpilot.

B) Affärsmodeller
I ett Living Lab-sammanhang kommer insikter från aktiviteten att skapa en ekosystemdesign av aktörer som ska samarbeta för att leverera en tjänst. Flera tjänster kommer att vara under utveckling som systemdemonstratorer och de möjliga synergier eller spänningar som uppstår från detta arbete, särskilt i ett mindre sammanhang, kommer att vara ytterligare kunskap för studier.

De involverade parterna i arbetspaketet är en kombination av lokala aktörer, transportexperter, designexperter, kommunala representanter och förändringsteoretiska experter. Kombinationen av denna expertis tillåter flera synsätt för att identifiera vilka aktörer och samarbeten som kommer att krävas för att skapa ett komplett ekosystem.

3. Tillstånd, ruttplanering och kunskap

Här fokuserar vi på att realisera våra transportkoncept. Arbetet kommer bl.a. att resultera i de tillståndsansökningarna som behövs för att kunna genomföra systemdemonstrationer i kommande projekt.

A) Ruttplanering och operativa processer
När behoven har fastställts och ramarna för transporttjänsterna har utformats, åtar sig arbetspaket 3 att förbereda de utsedda tjänsterna för demonstration. Arbetspaketet kommer att färdigställa beskrivningarna av de operativa procedurerna för tjänsterna inklusive planering av de rutter som ska användas.

B) Tillstånd
Detta arbete sker i en itererad dialog med de parter som ska vara involverade i varje demonstration, det vill säga ekosystemet som skapas i arbetspaket 2. Arbetspaket 3 hanterar tillståndsansökningar för de sträckor där autonoma fordonen ska köras. I dialog med Transportstyrelsen kommer nödvändig dokumentation, modellering och beräkningar att göras för att erhålla tillstånden.

C) Delande av kunskap
Erfarenheter från pågående initiativ med autonoma fordon som Ride the future och EU-projektet SHOW blir en viktig och integrerad del av arbetet. Informationsutbyte med andra projekt och initiativ är ett viktigt arbete i projektet.

Aktuellt