Smartlandsbygd - Region Västerbotten
Smartlandsbygd - Bonnier News Local
Smartlandsbygd - Creed Media
Smartlandsbygd - Earhart
Smartlandsbygd - Einride
Smartlandsbygd - Frivilliga Flygkåren
Smartlandsbygd - Hemvärnet
Smartlandsbygd - ITEAM
Smartlandsbygd - KTH
Smartlandsbygd - Lennox PR
Smartlandsbygd - LU
Smartlandsbygd - SVA
Smartlandsbygd - Tavelsjö
Smartlandsbygd - Telenor
Smartlandsbygd - Totalförsvar
Smartlandsbygd - Transtema
Smartlandsbygd - Drive Sweden

Partners

www.regionvasterbotten.se

Region Västerbottens huvudsakliga ansvarsområde är hälso- och sjukvård och regional utveckling i Västerbottens län. Vi drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Våra huvuduppdrag är:

-Hälso- och sjukvård samt tandvård

-Folkhälsa och social välfärd

-Kollektivtrafik

-Regional utveckling och kultur

-Forskning, innovation och utbildning

-Engagemang i länets intressen nationellt och internationellt

www.bonniernews.se

Avesta tidning är en morgontidning i södra Dalarna som utkommer tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag.

www.creedmediagroup.com

Digital marknadsföringsbyrå.

www.earhart.se / www.earhart.academy

Ett team av specialister med olika områdeskunskaper inom cyberbrottsutredningar, virtuella hot, SOCMINT samt cyberrisk- och krishantering. Teamet agerar rådgivare åt organisationer både i Sverige och runt om i världen.

Earhart är drivande i frågor som berör ökad kunskap om cyberhot och informationspåverkan bland annat genom att förmedla kunskap till media, delta i debatter samt att föreläsa.

www.einride.tech/

Einride är ett scale-up företag inom elektromobilitet som kombinerar utveckling av en autonom elektrisk lastbil (Einride Pod) med utveckling av en mjukvaruplattform för planering, utförande och analys av eldrivna godstransporter (Einride Freight Mobility Platform). Den lösning som tillhandahålls av Einride är utformad för att hantera de stora utmaningarna som transportindustrin för närvarande står inför: beroende av fossila bränslen, ineffektivitet på systemnivå och allt större kapacitetsbegränsningar på grund av brist på lastbilsförare.

www.ffk.se

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

www.hemvarnet.se

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

www.iteam.se

Iteams vision är att vara specialiserade på att skapa innovation och digitala upplevelser. Genom strategi, kod och kultur så skapar Iteam hållbara tekniska lösningar tillsammans med användaren.

www.kth.se

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

www.lennoxpr.se

Lennox PR stöttar företagsledningar, organisationer och kommunikationsavdelningar med att genom kommunikation nå mätbara resultat bland interna och externa målgrupper.

www.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och över 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

www.sva.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en statlig expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.

SVA ser att det är viktigt att myndigheterna på ett tidigt stadium är med som behovsägare då hela transportsektorn står inför en stor omvälvning de kommande åren. Som ett första projekt vill SVA använda drönare för att få en mer heltäckande beredskapsdiagnostik för farliga smittämnen. SVA har ett av landets säkerhetslaboratorier där man även kan analysera mikroorganismer i högre säkerhetsklasser. Det är viktigt att inte förlora tid vid transporter. SVA ser också att autonoma transporter kan ha en viktig roll vid samverkan med Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer vid återuppbyggnaden av civilförsvaret. Jobba tätt ihop med Försvarsmaktens experter på farliga ämnen inom detta projekt. På längre sikt ser myndigheten ett stort behov av drönare och andra autonoma transporter vid uppbyggandet av ett mer robust system för livsmedelsförsörjning.

www.bygdeportalen.se

En förening för utveckling av boende och näringsliv i bygden.

www.telenor.se

Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning.

Vi på Telenor definierar digitaliseringen som den naturliga förändring av våra levnadsvanor som internet och ökad uppkoppling inneburit, innebär och kommer att innebära. För oss handlar digitalisering om att göra vardag och arbete enklare, effektivare och roligare. Vi investerar miljarder i mobila nät och fiber för det är viktigt att göra dagens och morgondagens digitala tjänster tillgängliga för alla. Uppkopplade samhällen är bättre samhällen – det är så vi skapar samhällsnytta.

www.totalforsvar.org

”Totalförsvarsstiftelsens vision är att bidra till att Sverige så kostnadseffektivt som möjligt etablerar en så hög tröskel som möjligt mot angrepp. Det gör vi genom att aggregera kunskap, genomföra kunskapssyntes och sprida kunskap. Vi bygger konsortier, tar in finansiering och genomför studier och vi betalar ut stipendier. Vi bygger också nätverk för samhällsrobusthet tillsammans med andra.

Vår roll i projektet ”Smart landsbygd” är att bidra med en kontaktyta mot försvars- och säkerhetssektorn men också att bidra med kunskap om hur säkerhets- och beredskapsfrågor bör påverka utformningen och drivandet av projektet.”

www.transtema.com

Ser till att nätet fungerar. Idag och i framtiden.

Ett nät måste fungera dygnet runt, året om. Transtema har vi tekniker över hela landet som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Vi kan hjälpa dig med alla typer av kommunikationsnät – mobilt, fiber, koppar och el. Från planering och byggnation till service, drift och underhåll.

Finansiär

Drive Sweden är ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP) som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 150 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.

De strategiska innovationsprogrammen finansieras via VinnovaFORMAS och Energimyndigheten.